Shanghai Golf Driving Range

Area:3,000 sqm
Time:2009.04
City:Shanghai, China
Team:STJ