CM Huizhou Canteen

Area:700 sqm
Time:2019.06
City:Huizhou, China
Team:DESFA