Zhongnan Zhonggong Office Headquarters

Area:26,446 sqm
Time:2011.06
City:Jiangyin, China
Team:DESFA